หลักสูตร

โรงเรียนดวงใจภาษาต่างประเทศเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษครอบคลุมองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียนของลูกศิษย์แต่ละคน แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนดวงใจสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ

  1. เพื่อเตรียมสอบ IELTS
  2. เพื่อเตรียมสอบ GMAT & GRE
  3. เพื่อเตรียมสอบ TOEFL (iBT)
  4. เพื่อเตรียมสอบ TOEFL (Paper-Based)
  5. เพื่อเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้พื้นความรู้ระดับ ม.ปลาย

จุดประสงค์ในการเรียนการสอนคือเพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถทำคะแนนได้ดีที่สถาบันการศึกษาของตนและสามารถได้คะแนนสูงในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนครบทุกวิชาเพื่อคลุมทุกทักษะที่ต้องใช้สอบ หรือว่าจะเลือกลงทะเบียนเพื่อพัฒนาบางทักษะโดยเฉพาะ  เช่น สมัครเฉพาะ Pure Grammar วิชาเดียว หรือ Writing อย่างเดียว หรือ Listening ควบคู่กับ Speaking สองวิชา หรือจะสมัครสามวิชาก็ทำได้


Powered by WordPress. Design: Supermodne.